Itzulpenari buruzko zenbait aldizkariren berri ematea
.

BABEL. Revue Internationale de la Traduction. Publié pour la Fédération Internationale des Traducteurs avec le concours de l´UNESCO. Revue trimestrielle, consacrée aux informations, aux progrès et aux recherches dans le domaine de la traduction et de l´interpretation. International Journal of Translation. Published for the International Federation of Translators with the assistance of UNESCO. Quarterly journal devoted to information, development and research in the field of translation and interpreting. Vol. 36. No. 1/1990.

Sommaire - Contents

Articles

BISTRA ALEXIEVA: Creativity in simultaneous interpretation.

J. K. DICKINSON: Ernst Bloch's 'the Principle of Hope': a review of and comment on the English translation.

GYÖRGY RADO: Hungarian literature in translation: a historical survey.

HENRI VAN HOOF: Traduction biblique et genèse linguistique.

Le monde de la Traduction - The World of Translation

La vie de la FIT - The life of FIT.

Conseil - Council.

Commissions et comités - Commissions and committees.

Publications de la FIT - FIT publications.

Collection UNESCO d'ouvres représentatives - UNESCO Collection of Representative Works.

Agostinho Neto: Sacred Hope (Willem Bossier)

Informations bibliographiques et lexicographiques - Bibliographical and Lexicographical Information

Gerhard Helbig: Lexicon deutscher Partikeln (Ad Foolen) - Richard A. Strehlow: Standarization of technical terminology: principles and practices (Rita Temmerman).

Forum

J. C. SAGER: Professional examinations for profesional translators.

From our readers

BISTRA ALEXIEVAren artikuluan, aldi bereko interpretaritzaren (AI) kreatibitatea aztertzen da, beti ere A. Lutzkanov-ek prozesu kreatiboaz ematen duen definizioaren arabera, alegia, arauz kanpoko aukeraketan oinarritzen denaz. Arauen barruan aztertzen da justifika ezina den aukeraketa noiz egiten duen interpretariak, eta zentzuk dituen aukeraketa hori egiteko arrazoiak: a) kontestu falta, eta b) aukeraketa egokia eragozten duten komunikazio egoeraren elementuen berezitasunak.

Bigarren artikuluan, Ernst Bloch filosofo alemana (1885-1977) eta beronen lanaren garrantzia azpimarratzen dira, batez ere, Das Prinzip Hoffnung obrakoa. JOHN K. DICKINSONen ustez, bai gizona eta bai obra, Estatu Batuetan erbestean zela idatzia izaki puska handi bat, hobeto ezagutarazi behar lirateke herri horretan. Baina Blochen magnum opus-aren ingelesezko itzulpenari txukundade minimo batekin ekitera, exigentzia minimo batzuk ere planteatu behar dira. Eta autorearen iritziz, Knight eta Plaice-k eginiko itzulpenak (1985), ez die erantzuten beharrei, nahiz eta ahalegin handiko lana egin duten. Dickinson luze aritu da artikulu honetan eta azterketa sakona egin du testuaren gainean adibide eta guzti, bere epaia frogatzeko.


BABEL. Revue Internationale de la Traduction. Publié pour la Fédération Internationale des Traducteurs avec le concours de l´UNESCO. Revue trimestrielle, consacrée aux informations, aux progrès et aux recherches dans le domaine de la traduction et de l´interpretation. International Journal of Translation. Published for the International Federation of Translators with the assistance of UNESCO. Quarterly journal devoted to information, development and research in the field of translation and interpreting. Vol. 36. No. 2/1990.

Sommaire - Contents

Articles

MARSHA BENSOUSSAN & JUDITH ROSENHOUSE: Evaluating student translations by discourse analysis.

HU GENGSHEN: An exploration into sci-tech interpretations: Abstract interpreting approach.

FAN ZHONGYING: Some remarks on the criteria of translation.

Le monde de la Traduction - The World of Translation

La vie de la FIT - The life of FIT.

Societés membres de la FIT - FIT member societies.

Societés membres associées - Associate member societies.

Publications de la FIT - FIT publications.

Collection UNESCO d'œuvres représentatives - UNESCO Collection of Representative Works.

Gyula Krúdy: Sindbad ou la nostalgie (György Radó).

Informations bibliographiques et lexicographiques Bibliographical and Lexicographical Information

Henri Van Hoof: Traduire l'anglais. Théorie et pratique (John D. Gallagher) - G.G. King: Elsevier's Dictionari of Electronics (John Cairns) - Matysek Heinz: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, ein Weg zur sprachunabhängigen Notation (Liese Katschinka).

Ez da lehenengo aldia, BABELen itzulpen klasetako ikasleekin egindako lanen berri ematen dutena. Oraingoan, M. BENSOUSSAN eta J. ROSENHOUSEk Haifako Unibertsitatean, lehenengo mailako ikasleekin izandako esperientziaz hitzegiten digute. 530 hitzeko ingelesezko testua itzuli behar izan zuten ikasleek, bakoitzak bere ama hizkuntzara: 31k hebraierara eta beste 31ek arabierara.

Itzulpenetan jatorrizkoarekiko fideltasuna aztertu zen, bi mailatan: mikro-mailan (hitzak, esaldiak, perpausak) eta makro-mailan (proposizioak; funtzio komunikatiboak, inplizito eta esplizitoak; hiztegia eta espresioak; aditz denborak; egokiera gramatikala izen eta izenordeen artean; kohesioa; estilo onargarria).

Bi taldetako emaitzek erakutsi zuten, testuaren ulertzea ez zegokiola akats kopuruari, baizik eta akatsok egin diren mailari: Adierazgarriagoak ziren makro-mailako hutsegiteak, batez ere funtzio komunikatibo inplizitokoak ulermen faltan, mikro-mailako akatsak baino (hiztegikoak, esaterako).

HU GENGSHENek interpretaritzari buruzko lana eskaini digu bigarren artikuluan; zehazki esateko, interpretaritza tekniko-zientifikoari dagokiona. Autorearen iritziz, komunikazio zientifiko eta teknikoetako interpretari lanak, modu abstraktu edo sinplifikatuan egin daitezke, beste arlo batzutakoa ez bezala; kontuan hartuz beti ere, interpretatu behar den gaia bera, parteartzaileak, egoera eta beste zenbait faktore. Lan egiteko modu honi deitzen zaio "Interpretari lanaren hurbilketa abstraktoa" (Abstract Interpreting Approach). Txino-ingelesezko eta alderantzizko adibidez lagunduta, hamar egoera eta baldintza aztertzen dira interpretari lanaren hurbilketa abstraktoa modu praktikoan egiteko. Hauek dira probetxu atera behar zaien faktoreak: 1) parteartzaileek duten diskurtsoko hizkeraren ezaguera sakona; 2) bi talde lingusitikoen arteko kooperazioa; 3) interbentzioetan erabilitako zifra eta taulak; 4) mezuaren redundantzia jatorrizko diskurtsoan; 5) hitzaldietan erabilitako ikusentzutezko laguntzaileak; 6) pertsona tekniko-zientifikoek erabiltzen dituzten "termino teknikoak"; 7) aldian behin kontrakzio formako hitz eta terminoen erabilera; 8) bietako talde linguistiko batek edota biek duten informazio kopurua; 9) jatorrizko diskurtsoan errepikatzen diren espresioen laburtzapen eta fusioak; eta 10) zenbait egoera eta baldintza berezi. Autorearen ikerketaren ondorioa da, interpretari lanaren hurbilketa abstraktoa, egingarria dela eta oso aproposa nazioarteko komunikazio eta interkanbiotan.

FAN ZHONGYINGek dio, gaur itzulpen lanari buruz dauden irizpideak arazoak planteatzen dituztela, eta beharrezkotzat jotzen du irizpide ideal eta praktikoa erabakitzea.

Berak proposatzen duena da, itzulpenaren kalitatea epaitzea sortzen duen efektuagatik, edo mezuak hartzailearengan eragiten duenagatik. Beste modu batera esanda, eragina, jatorrizko mezuak bere hartzailearengan sortzen duen inpresioaren antzerakoa bada, itzulpena ona izango da, nahiko ona behintzat. Horrela izan ezean, itzulpenak ez du ematen espero zitekeen mailarik.


BABEL. Revue Internationale de la Traduction. Publié pour la Fédération Internationale des Traducteurs avec le concours de l´UNESCO. Revue trimestrielle, consacrée aux informations, aux progrès et aux recherches dans le domaine de la traduction et de l´interpretation. International Journal of Translation. Published for the International Federation of Translators with the assistance of UNESCO. Quarterly journal devoted to information, development and research in the field of translation and interpreting. Vol. 36. No. 3/1990.

Sommaire - Contents

Articles

BEATE HERTING: Transformations lexico-pragmatiques dans la traduction: leur nécessité, justification, leurs classes et effets pour le texte traduit.

EUGENE A. NIDA: The role of rhetoric in verbal communications.

SUSAN SARCEVIC: Strategiebedingtes Übersetzen aus den kleineren Sprachen im Fachbereich Jura.

ASTRID SEELE: Die Hochzeit der Sprachen - Ein allegorischer Beitrag zur Geschichtsschreibung der Übersetzung.

Le monde de la Traduction - The World of Translation

La vie de la FIT - The life of FIT.

Conseil - Council.

Commissions et comités - Commissions and committees.

Publications de la FIT - FIT publications.

Collection UNESCO d'œuvres représentatives - UNESCO Collection of Representative Works.

Eça De Quiros: Le cousin Basilio: épisode domestique (Marie Claire Vromans)

Informations bibliographiques et lexicographiques Bibliographical and Lexicographical Information

Mary Snell-Hornby (éd): ZüriLEX'86 Proceedings. Papers read at the EURALEX International Congress, 9-14 September 1986 (Dr. F. Claes S.J.).

Forum

Appeal by FIT to the World's Ministers of Culture - Appel de la FIT aux ministres de la culture du monde.


BABEL. Revue Internationale de la Traduction. Publié pour la Fédération Internationale des Traducteurs avec le concours de l´UNESCO. Revue trimestrielle, consacrée aux informations, aux progrès et aux recherches dans le domaine de la traduction et de l´interpretation. International Journal of Translation. Published for the International Federation of Translators with the assistance of UNESCO. Quarterly journal devoted to information, development and research in the field of translation and interpreting. Vol. 36. No. 4/1990.

Sommaire - Contents

Articles

ARTHUR GODMAN & ROBERT VELTMAN: Language deve-lopement and the translation of scientific texts.

MLADEN JOVANOVIC: On translating titles.

GYÖRGY RADÓ: A propos du bicentenaire de la Révolution Française. Trois poètes-traducteurs hongrois enthousiastes de la Révolution Française.

Le monde de la traduction - The world of translation

La vie de la FIT - The Life of FIT

Conseil - Council 1990-1993

Commissions et comités - Commissions and committees

Publications de la FIT - FIT publications

Collection UNESCO d´ouvres représentatives - UNESCO Collection of Representative Works.

Matsumoto Seichó: Tokyo Express - Ron D.K. Banerjee: Poetry from Bengal- Li Jianwu: It´s Only Spring and Thirteen Years - Fernando Pessoa: Message (Marie Claire Vromans)

Informations bibliographiques et lexicographiques Bibliographical and Lexicographical Information

Christine Durieux: Fondement didactique de la trçaduction tecnique (John D. Gallagher) - P. Nagy & G. Tarján: Elsevier´s Dictionary of Microelectronics (Carlita Mendes de Leon) - Rajmund Ohly: Primary Technical Dictionary English-Swahili (H.J.M. Mwansoko) - Mary Snell-Hornby: Translation Studies: An Integrated Approach (Ján Vilikovsky) - Aleksandr Svejcer: Teorija perevoda. Status, problemy, aspekty (Heidemaire Salevsky) - Julio Cesar Santoyo: Versiones inglesas de clásicos españoles (H. Van Hoof) - M. Ginguay: Dictionaire anglais-français d´informatique (John Cairns).

TARGET. International Journal of Translation Studies. Editors: Gideon Toury (Tel Aviv University, Israel) and José Lambert (KU Leuven, Belgium) Vol. I. Nº 1. 1989

Contents

Articles

ANNIE BRISSET: In Search of a Target Language: The Politics of Theatre Translation in Quebec.

CARL JAMES: Genre Analysis and the Translator.

WOLFGANG LORSCHER: Models of the Translation process: Claim and Reality.

DINDA L. GORLEE: Wittgenstein, Translation, and Semiotics.

L. G. KELLY: Plato, Bacon and the Puritan Apothecary: The case of Nicholas Culpeper.

Forum

MIRIAM SHLESINGER: Extending the Theory of Translation to Interpretation: Norms as a Case in Point.

Review Article

JOSE LAMBERT: Bibliographie: Traductions et Cultures.

Reviews

Paul Chavy. Traducteurs d´autrefois. Moyen âge et Renaissance (Theo Hermans); Mary Snell-Hornby (ed.) ZüriLEX ´86 Proceedings (R.R.K. Hartmann)


TARGET. International Journal of Translation Studies. Editors: Gideon Toury (Tel Aviv University, Israel) and José Lambert (KU Leuven, Belgium) Vol. I. Nº 2. 1989

Contents

Articles

WOLFRAM WILSS: Towards a Multi-facet Concept of Translation Behavior.

KITTY M. van LEUVEN-ZWART: Translation and Original: Similarities and Dissimilarities, I.

FRANCIS R. JONES: On Aboriginal Sufferance: A Process Model of Poetic Translating.

TIINA PUURTINEN: Assessing Acceptability in Translated Children´s Books.

JOSE LAMBERT: La traduction, les langues et la communication de masse: Les ambiguïtés du discours international.

Review Article

GIDEON TOURY: verb Metaphors under Translation.

Reviews

James S. Holmes. Translated!: Papers on Literary Translation and Translaton Studies (Hendrik van Gorp); Yishai Tobin and Edna Aphek. Word Systems in Modern Hebrew: Implications and Applications (Hannah Amit-Kochavi); Paul Nekemann (ed.) Actes du XIe Congrès mondial de la FIT: La Traduction, notre avenir (Lieven D´hulst); Alan Duff. Translation (Francis R. Jones); Revue de Littérature comparée, numéro spécial: Le Texte étranger. L´ouvre littéraire en traduction (Clem Robyns)


TARGET. International Journal of Translation Studies. Editors: Gideon Toury (Tel Aviv University, Israel) and José Lambert (KU Leuven, Belgium) Vol. II. Nº 1. 1990

Contents

Articles

GÖTZ WIENOLD: Typological Aspects of Translating Literary Japanese into German, I: Lexicon and Morfology.

CLEM ROBYNS: The Normative Model of Twentieth Century Belles Infidèles : detective Novels in French Translation.

SHOUYI FAN: A Statistical Method for Translation Quality Assessment.

KITTY M. VAN LEUVEN-ZWART: Translation and original: similarities and Dissimiraties, II.

FRANK G. KÖNIGS: 'Die Seefahrt an den Nagel hängen'?: Metaphern beim Übersetzen und in der Übersetzungswissenschaft.

Forum

BRIAN HARRIS: Norms in Interpretation

Reviews

Albrecht Neubert. Text and Translation (Christina Schäffner); Erika Fischer-Lichte, Fritz Paul, Brigitte Schultze and Horst Turk, eds. Soziale und theatralische Konventionen als problem der Dramenübersetzung (Frank Peeters); Mary Snell-Hornby. Translation Studies: An Integrated Approach (Lieven D´hulst).


TARGET. International Journal of Translation Studies. Editors: Gideon Toury (Tel Aviv University, Israel) and José Lambert (KU Leuven, Belgium) Vol. II. Nº 2. 1990

Contents

Articles

ERNST-AUGUST GUTT: A Theoretical Account of Translation - Without a Translation Theory.

RACHEL WEISSBROD: Linguistic Interference in Literary Translations from English into hebrew of the 1960s and 1970s.

GÖTZ WIENOLD: Typological Aspects of Translating Literary Japanese into German, II: Syntax and Narrative Technique.

ELZBIETA TABAKOWSKA: Surely There Must Exist a Polish Equivalent: On the Inadequacy of Dictionary Explications.

HANS J. VERMEER: Texttheorie und Translatorisches Handeln.

Reviews

Harald Kittel, ed. Die literarische Übersetzung: Stand und Perspektiven ihrer Erforschung (Dirk De Geest); Reiner Arntz, ed. Textlinguistik und Fachsprache: Akten des Internationalen übersetzungs-wissenschaftlichen AILA-Symposions Hildesheim, 13.-16. April 1987 (Wolfgang Lörscher); Valerie Worth. Practising Translation in Renaissance France: The Example of Étienne Dolet (Paul Chavy); Sherry Simon. L´inscription sociale de la traduction au Québec (Clem Robyns).

New Books at a Glance

Henry G. Schogt. Linguistics, Literary Analysis, and Literary Translation (Lieven D´hulst); Maarten Steenmeijer. De Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in Nederland (1946-1985) (Ilse Logie).


TRADUIRE. Revue Française de la Traduction. Information Lin-guistique et Culturelle. Société Française des Traducteurs. Nº 144. Juillet 90.

Sommaire

In Memoriam Jean Darbelnet (1904-1988). Jean-Maillot .

La liberté en traduction. Mauricette Gilant .

La prononciation (de)figurée. Jean-Maillot .

Le chat et le pigeon voyageur. Florence Herbulot .

À propos de la NAATI. David Lord .

Ouvrages reçus. Jean-Maillot .

Revue des revues. Jean-Maillot .

Informations.

La vie de la SFT.


TRADUIRE. Revue Française de la Traduction. Information Lin-guistique et Culturelle. Société Française des Traducteurs. Nº 145. Septembre 90.

Sommaire

La traduction, profession créatrice. Florence Herbulot .

Au pays de Saint-Jérôme. Maurice Voituriez .

À propos du Congrès de Belgrade 1990: Les ateliers. Maurice Voituriez .

The quality of translation in the U.S. . Robert R. François .

Terminologie économique et financière (français-allemand). Jean-Michel Cicile (suite du Nº 139) .

Revue des revues. Jean-Maillot .

La vie de la SFT.