Aparteko zailtasunak
Andoni Sarriegi

Administrazio-arloan agertzen zaizkigun espainierazko testuak orohar oso gozoak izaten ez badira ere, tarteka-marteka bitxi bereziak azaldu ohi dira eta normalean ni behintzat, horietako bat euskaratu ondoren, ia inoiz ere ez naiz oso gustora gelditzen lortutako itzulpenarekin .

SENEZ aldizkariak orain arte Administrazio-arloko itzultzaileon berri handirik ematen ez duenez (geuk bidaltzen ez dugulako noski), garaia dela uste dut arlo honetako zailtasunak nolabait ere plazaratzen hasteko. Horregatik bada gaurko hau.

Lehenik espainierazko testua ipiniko dut eta horren ondoren, nik une jakin batean, presa eta baldintza jakin batzuetan egin behar izan nuen itzulpena. Egia esan, ez nintzen neure buruarekin oso gustora gelditu, baina ez dakit espainierazkoarekin ere gustora gera ote daitekeen... Herritarren ulermen-ahalmena kontutan hartuta ez behintzat.

Dena dela, hona bada bi testuak eta atsegin handiz ikusiko nuke norbaitek edo norbaitzuek honen azterketa zehatza eta proposamenen batzuk egitea. Ireki dezagun beraz geure lanen azterketarako eta eztabaidarako leihoa.

 

Jatorrizko testua:

"...se acuerda:

Primero.- Interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Guipuzcoa en sesión celebrada el dia 7 de diciembre de 1988 resolutorio del recurso de reposición interpuesto por este Ayuntamiento mediante escrito de 6 de mayo de 1986, contra el acuerdo adoptado por el expresado Consejo de Diputados en sesión celebrada el dia 17 de diciembre de 1985 sobre el derecho a participar y a la asignación de cuotas y recargos a este Ayuntamiento y a los de Lazkao y Ordizia en las cuotas tributarias que por el concepto de Impuesto de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales abone la razón social "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A." (CAF)."

Itzulpena:

"...ondorengoa akordatzen da:

Lehenik.- Udal honek 1986ko maiatzaren 6ko idazkiaren bidez Gipuzkoako Foru-Diputazioko Diputatu-Kontseiluak 1985eko abenduaren 17an egindako batzarraldian Udal honek Lazkaokoak eta Ordiziakoak "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A." (CAF) izen sozialdun enpresak abonatzen duen Merkatal eta Industri Ihardueren Lizentzia Fiskaleko Zergaren kontzeptuagatiko zerga-kuotetan esku hartzeko eta kuota eta gainkarguak esleitzeko eskubideari buruz onartutako akordioaren aurka tarte jarritako birjarpen-helegitea ebazteko aipatu Diputatu-Kontseiluak 1988ko abenduaren 7an egindako batzarraldian onartutako akordioaren aurka helegite kontentzioso-administratiboa tartejartzea."

Besterik gabe, agur t'erdi eta lehenengorarte.