Biblia. CXXXVII Salmua
Duvoisin, Olabide, Orixe, Zugasti-Kerexeta

Duvoisin: Bible Saindua

 1. Babiloniako hibayen bazte-
  rretan,hanjarrigarenetanigarra-
  ri eman Sionez orhoitzean.
 2. Haren erdian sahatsetarik di-
  saratsetatik dilinga utzi genitun
 3. Zeren han, gu gatibu eraman
  daituztenek galdegin baitarozki-
  gute gure kantuctako hitzak

Orixe: Salmategia

 1. Babilon'go ibai-ertzetan ne-
  gar egitera eseri giñan, Sion'ez
  oroitu baikiñan.
 2. Lurralde artako saraisetatik
  dute kitarak zintzailik.
 3. Atzilo eraman gindutenak
  otoi zegigaten abesteko, naiga- t
  betzen gindutenak, alai egoteko:

Olabide: Itun Zar eta Berria

 1. Babilon'go ibayen ezean ese-
  rita, Sion gogoraturik gu nega-
  rrez.
 2. Lurralde artan gure ereskiñak
  saratsetatik diling utzi gaintun
 3. Atxillo giñuztenaek eresia ta
  abestiak ta poz-lekayoak eskat-
  zen zizkiguten:

Zugasti-Kerexeta: Salmudia

 1. Babilonia'ko uide-ondoetan
  eseri giñan, Sion-errimiñez ne-
  gar egiteko;
 2. ango ibai-ertzeko saratsetan
  neuzkan zintzilik gure zitarak. i
 3. Erbesteratu ginduztenak, kan-
  tatzeko esan ziguten, gure zapal-
  tzalleak josalasazteko:

Duvoisin: Bible Saindua

Eia gu ekarri gaituztenek
erran darokute: kanta dizaguzue
Siongo kantiketarik himno bat.

 1. Lur atzean nola kantatuko
  dugu Jaunaren kantika?
 2. Ahanzten bazaitut, Oi Jerusa-
  leme, ene eskuina ahantzia izan
  bedi.
 3. Ene mihia ene aho-gainari
  josi geldi bedi, zutaz ez banaiz
  orhoitzen, Ez balimbadut Jerusa-
  leme ezartzen ene bozkarioaren
  hastapentzat.

Orixe: Salmategia

"emaitzute Sion'go eresi ba-
tzuk guk entzuteko".

 1. Nola guk eman Iaunaren ere-
  sia, emen atzerrian?
 2. Ierusalen, zutaz aztu ba'nen-
  di, nere eskuina aztua bedi.
 3. Nere mingaiña sapaiean itsat-
  si bedi, zutaz oroitu ez ba'nendi

Neretzat poz biderik bikañena
Ierusalem ez ba-da.

Olabide: Itun Zar eta Berria

"Sion'go abesti bat abestu
zaiguzute".

 1. Yaube'ren eresia atzerrian
  nola abestu?
 2. Zutzaz, Yerusalem, antzi ba'-
  nedi, nere eskuya antzia izan
  bedi.
 3. Nere mingaña ao-sapari
  itsatsita geldi bedi., Zutzaz oroi-
  tuko ez ba'nitz, pozbiderik beñe-
  na Yerusalemn ez ba'zait.

Zugasti-Kerexeta: Salmudia

"Kanta zaiguzute Sion'go
kantaren bat".

 1. "Nola kantatu Jaunaren kan-
  turik, atzerrian?"
 2. Zurekin aztutzen ba'naiz ao-
  sapaiean mingaña, zu gogoan ez
  ba'zaitut;
 3. Itsatsi dakidala ao-sapaiean
  mingaña; zu gogoan ez ba'zaitut;

nere pozen gallurrean, Jeru-
salen jartzen ez ba'det.

Duvoisin: Bible Saindua

 1. Orhoit zaite, jauna, Edomen
  semeez, jerusalemen chahutzeko
  egunean.

Hekiek zioten: Ezezta, ezezta
zazue hortan azken asenturaino

 1. Babiloniako alabazorigaich-
  tokoa, dohatsu hiri bihurturen
  dainana hik guru egin gaizkiak!
 2. Dobaisu hartuko dituena hire
  haur cheheak eta harriaren gai-
  nean phorroskatuko dituena!

Orixe: Salmategia

 1. Gogora zazu Edon'darren
  buruzki, Iauna, Ierusalengo egu-
  na.

"Iraul, iraul", esaten ari ziran "Oiñarrietaraiñoko guzia".

 1. Babiblon'go alaba porroka,-
  tzaille, zuk duri egin diguzuna,
  doatsu bedi zari biurtuko dizuna
 2. Doatsu zure aurrak artuko di-
  tuna, ta arriari erauntsiko ditiona.

Olabide: Itun Zar eta Berria

 1. Oroi zaitez, Yaube, Yerusa-
  lem'go itxesaldian Edom'darrek
  ziotenaz:

Porrokatu! Porrokatu ezazu-
Te, Aren aiñarrietaraiñoko guz-
Tia, gero!

 1. Babilon'go alabaporrokatza-
  lle!, Zoriontsua egin zeniguna-
  ren gaitz-ordaña lemaizkizuke-
  na!
 2. Zoriontsua zure umeak, artu
  ta malloetan irion litukena.

Zugasti-Kerexeta: Salmudia

 1. Ar ezaizkieru kontuak, Jauna,
  Idumeatarrai, Jerusalen'go egun
  artzaz:

"Ondatu, ondatu oñarrieta-
raño" esanaz, alkar berotzen zu-
tenekoaz.

 1. Babilonia'ko erri nagusi gaiz-
  killea alena! Nork ordaindu al
  dezaizkitzuken egin dizkiguzun
  kalteak!
 2. Nork artu al ditzaken zure
  umeak eta arkaitzetan txikitu!