Biblia S. Juanen Ebanjelioa. I, 1-14
Leizarraga, Brunet, Zabala-Arana, Eliz arteko Biblia

irudia1

Leizarraga:

 1. Hatsean cen Hitza, eta Hitza cen lahicoa baithan, eta lainco cen Hitza.
  2. Hitz haur cen hatsean laincoa baithan.
  3. Gau,ca guciac Hitz har,caz eguhl icsan dirade: eta hura gabe deus ezta eguhl, eguib denic.
  4. Hartan cen vicitzea, eta vicitzea cen guiçonen Arguia:
  5. Eta Argui hunec ilhumbean arguitzen du: eta ilhumbeak hura extu

Brunet:

 1. Asieran itzan zan, eta Izan jaungoicoarequin, eta Itza zan Jaungoicoa.
  2. Au, Itza dana, asieran Jaungoicoarequin zan.
  3. Gauza guziac eguinac izan ziran artaz, eta hura gabe, ez zan ecer eguin, eguina izan zanetic.
  4. Bizia aregan zegoen, eta bizia zan guizonen Arguia.
  5. Eta Arguiac distiatu du illumbetan, eta illumbeac ez dute ezagutu.

Elizen arteko Biblia:

 1. Haseran bazen Hitza, eta llitza Jainkoarengana zegoen, eta Jainko zen I litza.
  2. Hau haseran Jainkoarengana zegoen.
  3. Gauza guztiak honen bidez dira eginak; eginikorik ezer ez da hau gabe egin.
  4. Harengan zen bizia, eta bizia gizon-emakumeen argia zen,
  5. eta argiak ilunbetan egiten du argi; eta ilunak ezin itzali zuen.

irudia2

Leizarraga:

 1. Ican da guiçon-bat laincoaz igorria, Ionnes deitzen cenic.
  7. Haur ethor cedin testimoniage ekarteArguiaz testifica leçançat, guciéç harçaz sinhets leçatent.
  8. Etzen hura Arguia, baina igorri cen Arguiaz testifica leçançát.
  9. Haur cen Argui eguiazcoa, mundura ethorten den guiçon gucia arguitzen duena.

Brunet:

 1. Izan zan guizon bat .lauligoico;lc biaidu.l .luall i/en.l zuena.
  7. Au etorri zan lecucoa izateco eta Arguiaren lecucotasuna emateco, guciac artaz fedea izan zezaten.
  8. Hura ez zan Arguia, baicic etorri zan Arguiaren lecucotasuna ematera. 9. Hura, ceña zan Argui eguiazcoa, da mundu onetara datorren guziari argui eguiten diona.

Elizen arteko Biblia:

 1. Izan zen gizon bat Jainkoak bidalia: Joan zuen izena.
  7. Testigu bezala etorri zen, argiaz testigatzera, haren bidez denek sinets zazaten.
  8. Ez zen hura argia; argiaz testigantza egin behar zuena baizik.
  9. Hitza zen egiazko argia, mundura datorrena, gizon-emakume guztiak argitzera.

irudia3

Leizarraga:

 1. Munduan cen, eta mundua harc,az eguin ic,an da, eta munduac eztu hura ec, agutu.
  11. Beretara ethorri ic,an da, eta berec eztute hura, recebitu.
  12.Baina hura recebitu duten guciey, eman draue priuilegio laincoaren haour ic,ateco, haren icenean sinhesten duteney:
  13. Cein ezpaitirade iayo odoletaric, ez haraguiaren vorondatetic, ez guic,onaren vorondatetic: Baina laincoaganic.

Brunet:

 1. Munduan zegoen, eta mundua berac eguina izan zan, eta munduac bera ezagutu ez zuen.
  11. Bere echera etorri zan, eta beretacoac ez zuten errezibitu.
  12. Bano bera errezibitu duten guciai, eman diote Jaungoicoaren semetzeko nausitasuna; [esan nai dal bere izenean fedea izan duten ayei;
  13. Zenac ez dira izan sortuac odolez, ez araguiaren borondatez, ez guizonaren borondatez, baizic Jaungoicoaz.

Elizen arteko Biblia:

 1. Munduan zen, eta mundua haren bidez egina izan zen, eta mundukoek ez zuten onartu.
  12. Onartu zuten duztiei, ordea, harengan sinesten dutenei alegia, Jainkoaren zeme-alaba izateko eskua eman zien.
  13. Hauek ez dira giza odolekoak, ez giza izaerakoak. ezetagizonaren nahiaz jaioak, Jainkoarengandik sortuak baizik.

irudia4

Leizarraga:

 1. Eta Hitza haragui eguin iça da, eta habitatu içan da gure artean, (eta cintemplatu vkan dugu harê gloria, gloria diot Aitaganic engedratu vakoitzarena beçala) gratiaz eta eguiaz bethea.

Brunet:

 1. Eta Itza eguin zan aragui, eta bizitu zan gure artean; eta icusi guenduen beraren gloria, Aitaren Seme Bacarra becelacoaren gloria; doayaz eta eguiaz betea.

Elizen arteko Biblia:

 1. Hitza gizon egin zen eta gure artean etxolatu, eta ikusi genuen haren aintza, Aitaren Seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea.